STADGAR FÖR VON FIEANDT – HOLMGREN STIFTELSE SR

1 § Namn och hemort

Stiftelsens namn är  von Fieandt – Holmgren stiftelse sr, på finska  von Fieandt – Holmgren säätiö sr. Dess hemort är Helsingfors stad.

2 § Ändamål

Stiftelsens ändamål är 

 • att stöda den diakonala verksamheten i de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors med omnejd; understöden bör i första hand utgå till svenskspråkiga församlingar
 • att stöda de privata åldringshemmen i Helsingfors med omnejd; understöden bör i första hand utgå till svenskspråkiga åldringshem
 • att stöda annan frivillig välgörenhetsverksamhet.

3 § Ändamålets uppfyllande

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att utdela understöd.

Stiftelsen kan uppfylla sitt ändamål också genom att i övrigt ekonomiskt stöda samt själv idka verksamhet som främjar stiftelsens ändamål.

4 § Egendom

Stiftelsens förmögenhet härstammar ursprungligen från Helmi Holmgren (1865 – 1956), en framgångsrik affärskvinna och begravningsbyråentreprenör i Helsingfors. Hennes systerson, minister Rainer von Fieandt fonderade och sedan förvaltade de för välgörenhet testamenterade medlen. Vicehäradshövding Johan von Fieandt och juris kandidat Henrik von Fieandt fortsatte verksamheten och grundade stiftelsen 2002. År 2022 mer än fördubblades stiftelsens kapital genom en donation av Johan von Fieandt.

Stiftelsens medelsförvaltning skall vara planmässig.

Stiftelsens egendom kan utökas och förändras genom gåvor, testamenten, köp och försäljning eller på annat sätt.

5 § Styrelse och funktionärer

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av 3 – 6 medlemmar. Styrelsen fattar beslut om antalet medlemmar. 

Styrelsen kompletterar sig själv med att utse medlemmar för en mandattid på tre år. Mandatperioden upphör vid slutet av det tredje årsmötet efter valet. Medlemmar kan återväljas.

Vid valet av medlemmar bör företräde ges 

 • åt två representanter valda bland Helmi Holmgrens systers sons, testamentexekutor Rainer von Fieandts (1890 – 1972) ättlingar och 
 • åt en representant vald bland kyrkoherdarna i de församlingar som erhåller eller har erhållit understöd för sin diakonala verksamhet. 

Övriga medlemmar kan väljas fritt. 

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande.

Styrelsen kan utse en verkställande direktör och dennes ställföreträdare, ombudsman eller andra funktionärer. 

Åt stiftelsens styrelsemedlemmar och andra funktionärer kan betalas sedvanligt arvode samt sedvanlig ersättning för utfört arbete.

Stiftelsens företräds och dess namn tecknas av styrelsens ordförande ensam, av de övriga medlemmarna två tillsammans, samt av den eller de som styrelsen därtill uttryckligen befullmäktigar.

6 § Styrelsens möte

Styrelsens ordförande svarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen skall sammankallas också när två styrelsemedlemmar eller en eventuell verkställande direktör kräver det. Kallelsen till styrelsemöte skall sändas elektroniskt eller framföras muntligt minst tre dagar före mötet. Den kan också sändas per post, minst fem dagar före mötet. 

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Styrelsen får inte avgöra ett ärende om inte samtliga styrelsemedlemmar så långt som möjligt har getts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet.

Som styrelsens beslut gäller det förslag som har biträtts av mer än hälften av de närvarande medlemmarna. En jävig medlem betraktas icke som närvarande.  Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Vid val blir den kandidaten vald som har fått flest röster. Om rösterna faller lika vid val, avgörs valet genom lottdragning.

En styrelsemedlem får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan styrelsemedlemmen och stiftelsen. En styrelsemedlem får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan stiftelsen och tredje man, om styrelsemedlemmen i ärendet har ett väsentligt intresse som kan stå i strid med stiftelsens intresse.

En styrelsemedlem får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller understöd eller någon annan vederlagsfri förmån, om styrelsemedlemmen själv eller någon av styrelsemedlemmens familjemedlemmar eller någon annan nära släkting till styrelsemedlemmen eller en sammanslutning som dessa utövar bestämmande inflytande i är förmånstagare.

Vid styrelsens möten skall det föras protokoll i vilket besluten och eventuella omröstningar antecknas. Protokollen numreras löpande, undertecknas av mötets ordförande och av minst en annan därtill utsedd medlem samt förvaras på ett betryggande sätt. 

7 § Bokslut

Stiftelsens räkenskapsperiod utgörs av kalenderåret. För det skall bokslut samt verksamhetsberättelse upprättas. 

Stiftelsen skall inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång tillställa Patent- och registerstyrelsen styrkta kopior av resultat- och balansräkningen jämte bilagor, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.

8 § Årsmöte

Styrelsen sammanträder till årsmöte senast den 31 mars. Vid årsmötet skall:

 • bokslut fastställas och undertecknas samt verksamhetsberättelse upprättas,
 • styrelsens och funktionärernas arvoden fastställas,
 • till revisor väljas antingen en CGR-revisionssammanslutning eller alternativt en CGR-revisor och till dennes suppleant en annan CGR-revisor eller CGR-revisionssammanslutning. I fall en revisionssammanslutning väljs skall det utses en huvudansvarig revisor för stiftelsen.Mandattiderna för stiftelsens revisor kan i en följd uppgå till högst sju år,
 • revisorns arvode fastställas,
 • vid behov beslut fattas om antalet styrelsemedlemmar samt nya medlemmar utses samt
 • övriga i kallelsen nämnda ärenden behandlas.

9 § Revision

Stiftelsens bokslut skall efter årsmötet ges åt revisorn. Revisionsberättelsen skall avges senast den 30 april. 

Om revisionsberättelsen ger anledning till åtgärder, skall styrelsen sammanträda senast den 15 maj för att besluta om åtgärder som förorsakas av revisionsberättelsen.

10 § Ändring av stadgarna och upplösning av stiftelsen.

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen skall biträdas av mer än hälften av alla styrelsemedlemmar om det inte föreskrivs om en större majoritet i stiftelselagen.

Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses skall stiftelsens tillgångar såvitt möjligt användas i enlighet med stiftelsens ändamål.