Tietoa avustuksista

Yleishyödyllinen hyväntekeväisyyssäätiö

von Fieandt – Holmgren säätiö on hyväntekeväisyyssäätiö, joka jakaa vuosittain avustuksina huomattavan osan pääomansa tuotosta. Jaettu määrä on vähintään kolme prosenttia sijoituspääoman markkina-arvosta ja käytännössä se on jatkuvasti ollut tätäkin enemmän. Säätiö tukee taloudellisesti ensisijaisesti sosiaalisektorin yhteisöjä.

Avustuspäätökset valmistelee hallituksen puheenjohtaja ja/tai asiamiehenä toimiva hallituksen jäsen. Säätiön hallitus päättää vuosittain maaliskuussa pidettävässä kokouksessaan avustuksista. Valtaosa avustuksista suunnataan vuodesta toiseen samoille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on sovittu pitkäaikaisesta yhteistyöstä tai ainakin usean vuoden projekteista. Varsinainen hyvän tekeminen tapahtuu täten toisen organisaation välityksellä. Avustukset pyritään maksamaan maaliskuun loppuun mennessä, ellei hankkeen aikataulusta muuta seuraa. Säätiö ei avusta suoraan yksityishenkilöitä.

Tiedot vuosittain myönnettyjen avustusten määrästä löytyvät kotisivujen osiosta Säätiö, tilinpäätöksiin liittyvistä toimintakertomuksista.

von Fieandt – Holmgren säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti:

 1. tukea evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyötä Helsingissä ja sen ympäristössä; avustusten tulee ensisijaisesti kohdistua ruotsinkielisille seurakunnille.
 2. tukea yksityisiä vanhainkoteja Helsingissä ja sen ympäristössä; avustusten tulee ensisijaisesti kohdistua ruotsinkielisille vanhainkodeille.
 3. tukea muuta vapaaehtoista hyväntekeväisyystoimintaa.

Otteita avustuspolitiikasta ja avustuksiin liittyviä ohjeita

Avustuksia myönnetään vuosittain kaikille Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan ruotsinkielisille seurakunnille ja lisäksi kaikille Espoon ja Kirkkonummen suomenkielisille seurakunnille. Säätiöllä ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta ottaa uusia seurakuntia avustustoimintansa piiriin.

Ohje avustuksen saajille:

Avustukset tulee käyttää suoraan asiakastyöhön, ei hallintoon. Säätiö ei aseta muita ehtoja myönnettyjen varojen käytölle. Seurakunnat saavat vapaasti valita avustusmuodot diakoniatyössään. Säätiö näkisi mielellään, että avustukset käytettäisiin seurakuntien omien jäsenten auttamiseen ja että niillä autettaisiin lukuisia ihmisiä ja perheitä. Säätiön pitkäjänteinen tuki on monen vastaanottajan toiminnalle merkityksellistä, joten säätiö pyrkii pitämään vuosittaisten avustustensa määrän tasaisena.

Avustuksia saaneiden seurakuntien tulee toimittaa vuosittain 15.2. mennessä osoitteeseen info@fieandtholmgren.fi lyhyt raportti, jossa on:

 • Perustiedot seurakunnasta (jäsenmäärä edellisen vuoden lopussa, yhteyshenkilö ja tilinumero)
 • Lyhyt selostus säätiön antaman avustuksen käytöstä (esimerkiksi avustusmuodot, vastaanottajien tai osallistujien lukumäärä, ei nimiä)
 • Diakonian suoraan asiakastyöhön edellisenä vuonna käytettävissä ollut kokonaisrahamäärä (toimintamääräraha, josta on vähennetty palkat ja muut hallintokulut) sekä tieto siitä kuinka monta prosenttia säätiömme avustus on suoraan asiakastyöhön (avustuksina + hankintoina + ohjelmina) käyttämistänne varoista
 • Vahvistus siitä, että seurakunta tarvitsee jatkossakin säätiömme avustusta ja mahdollisesti maininnan, jos käyttötarkoituksen osalta on jotain uutta ilmoitettavaa.

Avustuksia annetaan vuosittain erilaisten yksityisten yhteisöjen ylläpitämien erimuotoisten seniorikotien peruskorjauksiin tai investointeihin. Vuodesta 2003 lähtien on monivuotisilla rahoitusprojekteilla toistaiseksi autettu seitsemän ruotsinkielisen seniorikodin kunnostusta, laajennuksia tai muita investointeja Helsingissä ja sen ympäristössä yhteensä runsaalla 3 milj. eurolla.

Taloudellisen tukemme tavoitteena on mahdollistaa monen erilaisen yksityisen senioriasumispalveluja tarjoavan yhteisön selviytyminen olosuhteiden ja vaatimustasojen muuttuessa tai kiinteistöjen vaatiessa peruskorjaamista. Säätiö ei avusta toimintakulujen osalta tappiollista toimintaa. Avustuksia myönnetään tarpeellisten merkittävien kertaluontoisten hankintojen tai investointien rahoittamiseen. Lähtökohtana on, että vastaanottaja pystyy itse rahoittamaan noin puolet hankkeen kustannuksista. Suurissa investoinneissa säätiön kokonaisavustus voidaan jakaa maksettavaksi 3-5 vuoden aikana. Säätiön kokonaisavustus yhdelle vastaanottajalle ei voine ylittää 1 milj. euroa.

Nämä investoinnit vaativat selkeän kustannusarvion ja projektisuunnitelman. Pääkaupunkiseudulla toimiva yksityinen seniorikoti voi osoittaa syksyn aikana vapaamuotoisen hankesuunnitelman, viimeisen toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksen sekä yhteydenottopyynnön osoitteeseen info@fieandtholmgren.fi. Hallituksen puheenjohtajaan tai asiamiehenä toimivaan hallituksen jäseneen voi myös ottaa yhteyttä puhelimitse yhteystiedoissa mainittuihin numeroihin. Raportoinnista sovitaan tilanteen mukaan. Säätiölle tulee lisäksi toimittaa vuosittain yhteisön toimintakertomus ja tilinpäätös.

Muu hyväntekeväisyystoiminta kohdistuu lähinnä merkittävien kansallisten yhteisöjen ja/tai organisaatioiden vuodesta toiseen jatkuvaan avustamiseen. Säätiön hallitus suorittaa julkisten tietojen perusteella yhteistyökohteiden valinnan eikä varsinaista hakuprosessia ole. Usein avustus kohdistetaan yhteisön tiettyyn toimintaan tai projektiin, jonka kuluista säätiö maksaa noin puolet. Säätiön pitkäjänteinen tuki on muodostunut monen vastaanottajan toiminnalle merkitykselliseksi, joten säätiö pyrkii pitämään vuosittaisten avustustensa määrän tasaisena.

Ohje avustuksen saajille:

Avustuksia saaneiden yhteisöjen tulee toimittaa vuosittain 15.2. mennessä osoitteeseen info@fieandtholmgren.fi lyhyt raportti, jossa on

 • Perustiedot yhteisöstä; (yhteyshenkilö ja tilinumero)
 • Lyhyt selostus säätiön antaman avustuksen käytöstä
 • Lisäksi avustuksemme vaikuttavuuden arvioimiseksi pyydämme ilmoittamaan, mikäli voidaan katsoa tehdyn jotain, joka ilman avustustamme olisi jäänyt tekemättä
 • Lisäksi säätiölle tulee toimittaa vuosittain yhteisön toimintakertomus ja tilinpäätös.

Säätiöllämme on harvoin mahdollisuus ottaa uusia yhteisöjä pitkäaikaisen avustustoimintansa piiriin, koska toiminta on edellä kuvatun mukaisesti jatkuvaa. Sääntöjen tämän kohdan perusteella hallituksella on laaja-alainen mahdollisuus avustaa kertaluontoisesti ajankohtaisina ja tärkeinä pidettyjä hyväntekeväisyyshankkeita.